Kalendarium Archiwum Pliki do pobrania Linki


Przewodniczący Partii
i Stowarzyszenia Zielonych RP

Partia Zielonych Rzeczypospolitej została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy 7.02.2004 r. (EWP 162).
I Kongres Partii odbył się 24.04.04 r. w Łodzi.
Partia Zielonych RP jest kontynuatorką działań Polskiej Partii Zielonych. Siedziba Partii i jej Zarządu Krajowego mieści się przy ul. Próchnika 7 w Łodzi.

Założenia programowe Partii zostały uaktualnione i spełniają wymogi światowego ruchu ekologicznego państw Zachodu i Wschodu. Jako partia ekologiczna zaliczamy się do centrum sceny politycznej. Łącznie z ruchem Młodych Zielonych liczymy około 4 000 członków!  Poza tym posiadamy liczne grono sympatyków w kraju i za granicą. Jesteśmy partią skupiającą ludzi nauki, sektora obronnego, biznesu, gospodarki i rolnictwa. Stąd za główne cele stawiamy sobie : dobro Polski, ochronę środowiska naturalnego, rozwój społeczno-gospodarczy kraju i  obronę zasad Polskiej Racji Stanu.
Działając na terenie całego kraju, nie pozostajemy obojętni na sygnały od ludności.
Każdy problem zgłoszony przez obywateli jest analizowany przez zespół odpowiednich specjalistów. Wnioski formułowane są z poszanowaniem prawa. A jeśli takowe jest łamane, są one podstawą do działań w postępowaniach administracyjnych, a nawet prokuratorskich czy sądowych.

 
  KONTAKTY I POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE  O     WSPÓŁPRACY:
- Partija Zielenich – Partia Zielonych (Ukraina)
- Les Verts – Zieloni (Francja)

              Założenia programowe
              PARTII ZIELONYCH RP

Uznając za najwyższą wartość życie człowieka i wszystkich istot, oraz to, co stanowi o ich egzystencji, Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej stawia sobie za cel obronę prawa do życia w środowisku wolnym od zagrożeń. Działając zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, umowami i konwencjami międzynarodowymi opieramy swój program na poszanowaniu jedności człowieka z otaczającą go przyrodą i drugim człowiekiem. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej uznaje nadrzędność zasad ekologicznych przy formułowaniu życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Kim jesteśmy?

Wywodzimy się z różnych środowisk ludzi i grup zawodowych, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza:
• sprawiedliwość i solidarność społeczna,
• społeczeństwo i państwo obywatelskie,
• ochrona środowiska i jego zasobów dla przyszłych pokoleń,
• równy status płci i wieku,
• poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej,
• poszanowanie praw mniejszości narodowych i kulturowych,
• rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Tworzymy Partię Zielonych RP, która będzie skutecznym narzędziem wzmacniania tych wartości w Polsce, a poprzez swoje działania przywróci polityce wymiar moralny i obywatelski.
Budując formację europejskich Zielonych będziemy podejmować starania, aby wyznawane przez nas wartości nadały wyraźny kierunek zbieżny z polityką Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawa człowieka i zrównoważony rozwój nie kończą się na Unii Europejskiej, dlatego będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy działają na rzecz tych wartości na świecie.

DEMOKRACJA I PODSTAWY SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO
1. Uznajemy demokrację za jedną z kluczowych wartości, godną poszanowania i obrony. Wszystkie organy państwa oraz wszystkie siły polityczne powinny ją wspierać i chronić. Zagrożeniem dla demokracji jest kryzys państwa. Uważamy, że silne i sprawne państwo jest gwarantem wolności obywatelskich i stwarza niezbędną przestrzeń dla realizacji potrzeb ludzi oraz wyzwala aktywność społeczną obywateli.
2. Demokracja jest obecnie zagrożona przez manipulacje opinią publiczną przy wykorzystaniu mediów przez grupy interesów.
3. Demokracja musi zostać rozszerzona i wzmocniona tak, aby decyzje polityczne nie zapadały bez udziału społeczeństwa. Dlatego konieczne jest zapewnienie powszechnej edukacji obywatelskiej i dążenie do umożliwienia obywatelom dostępu do informacji i kontroli władzy publicznej.

DEMOKRACJA PŁCI
1. Kobiety i mężczyźni są traktowani w równoprawny sposób w sferze prywatnej i na scenie publicznej.
2. Uznajemy, że zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans i możliwości samorealizacji w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej.  
3. Jesteśmy za ochroną życia od poczęcia do biologicznej śmierci. Aborcja w sytuacjach nadzwyczajnych.
4. Opowiadamy się za reformą systemu emerytalnego tak, aby sprawiedliwie uwzględniał zasadę równych szans kobiet i mężczyzn.

PRZECIWKO PRZEMOCY
1. Sprzeciwiamy się przemocy jako sposobowi rozwiązywania konfliktów. Każda forma przemocy jest złem. Przemoc rodzi przemoc.
2. Użycie siły jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu wszelkich środków pokojowych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia fundamentalnych wartości, np. życia ludzkiego lub praw człowieka.
3. Zapobieganie konfliktom uważamy za najskuteczniejszą metodę uniknięcia przemocy i zapewnienia pokoju. Uważamy dalsze przyzwolenie na przemoc w rodzinie za niedopuszczalne. Istotnym elementem zapobiegania przemocy w rodzinie jest podjęcie przez państwo działań zapewniających rzeczywistą pomoc ofiarom przemocy oraz karanie jej sprawców. Konieczna jest w tej dziedzinie współpraca organizacji pozarządowych i instytucji państwa.
4. Niedopuszczalna jest milcząca zgoda na łamanie praw człowieka w innych krajach.
5. Służba wojskowa obowiązkiem każdego obywatela. Możliwość zastępczej służby wojskowej w uzasadnionych sytuacjach życiowych.
6. Zwierzę nie jest rzeczą. Zwierzęta, jako odczuwające ból i cierpienie istoty i współmieszkańcy Ziemi, zasługują na szacunek i opiekę. Dlatego sprzeciwiamy się okrucieństwu wobec zwierząt.

RYNEK I SPOŁECZEŃSTWO
1. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonej społecznie i ekologicznie gospodarki rynkowej. Uważamy, że rozwój gospodarczy nie jest wartością samą w sobie. Ma on wartość tylko o tyle, o ile poprawia jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Nie można jakości życia oceniać jedynie w odniesieniu do konsumpcji materialnej. Model rozwoju gospodarczego za wszelką cenę niszczy podstawy życia następnych generacji, dezintegruje społeczności lokalne i sprowadza ludzi wyłącznie do wymiaru konsumentów, stanowi bezprecedensowe w dziejach zagrożenie dla środowiska, jest zły i wymaga zmiany.
2. Dostrzegamy niesprawiedliwości tworzone przez kapitalizm korporacyjny, niszczenie środowiska i brak poszanowania dla praw człowieka wynikające z forsowania interesów mocarstw, państw totalitarnych i ponadnarodowych korporacji. Przeciwstawiamy się strukturom monopolistycznym, a także nierównemu traktowaniu podmiotów gospodarczych przez państwo. Popieramy odpowiedzialny biznes we wszelkich sferach życia gospodarczego, w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Opowiadamy się za ścisłą kontrolą społeczną instytucji publicznych oraz pełną jawnością ich finansów i działań merytorycznych.
3. Dostrzegamy problemy wynikające ze źle rozumianej interwencji państwa w indywidualną wolność obywateli, funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Rolą państwa jest wprowadzanie mechanizmów regulujących gospodarkę, eliminujących jej krótkowzroczną i szkodliwą ekspansję przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla rozwoju ludzkiej przedsiębiorczości i lokalnych inicjatyw. Miernikiem efektywności gospodarki powinien być stopień uwzględniania interesu społecznego, wypełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, zmniejszanie nierówności poziomu życia oraz tworzenie miejsc pracy stosownych do godności człowieka .
4. Niezbędne jest zwiększanie środków publicznych przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i jego bytu.
5. Jesteśmy zaniepokojeni stanem polityki socjalnej państwa. Będziemy przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji coraz większych grup społecznych i dążyć do poprawy położenia najgorzej sytuowanych. Wobec braku skutecznych instrumentów w rękach państwa oraz rozszerzania się zjawiska bezrobocia i bezdomności proponujemy oparcie się na inicjatywach obywatelskich i organizacjach pozarządowych. Realizując te działania będziemy kierować się zasadami współżycia społecznego i godności ludzkiej.
6. Świadomi zagrożenia wynikającego ze wzrostu zadłużenia publicznego jesteśmy za szczegółową rewizją wydatków państwa oraz zwiększeniem efektywności wykorzystania każdej złotówki wydanej z funduszy publicznych. Opowiadamy się za uproszczeniem przepisów podatkowych w celu stworzenia klarownego i sprawiedliwego systemu obciążeń fiskalnych oraz socjalnych.
7. Postulujemy uwzględnienie kosztów zewnętrznych w rachunku ekonomicznym, likwidację społecznie i ekologicznie szkodliwych subwencji oraz reformę podatkową polegającą na zwiększeniu opodatkowania zasobów naturalnych, przy zmniejszeniu opodatkowania pracy.

DOSTĘP DO WIEDZY I RÓWNYCH SZANS
1. Nowoczesne społeczeństwo informacyjne to szansa rozwoju cywilizacyjnego, ale jednocześnie poważne zagrożenie dla różnorodności kulturowej i wolności jednostki. Opowiadamy się za prawem skutecznego i pełnego dostępu wszystkich obywateli do informacji publicznych. Wolność informacji jest dobrem publicznym. Dostęp do wiedzy oraz mediów publicznych jest prawem całego społeczeństwa.
2. Media publiczne i prywatne odgrywają dziś kluczową rolę w kształtowaniu światopoglądu i postaw obywateli. Dlatego sprzeciwiamy się traktowaniu mediów jedynie jako działalności biznesowej i widzimy konieczność natychmiastowego otwarcia szerokiej publicznej dyskusji na temat nowej odpowiedzialności mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.


EKOLOGIA
1. Jesteśmy częścią natury, podobnie jak inne gatunki. My, ludzie ponosimy szczególną odpowiedzialność za jakość życia oraz dobrobyt przyszłych pokoleń. Możliwe jest to wyłącznie pod warunkiem zachowania różnorodności biologicznej na Ziemi.
2. Naszym celem jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako harmonijny rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. Zrównoważony rozwój, zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, zapewni zachowanie warunków do godnego życia następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój wymaga interwencji w sferę gospodarczą, zapewniając gwarantowane konstytucyjnie prawa do życia w czystym i zdrowym środowisku.
3. Obecny model konsumpcji i produkcji uniemożliwia zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność za los Ziemi wymaga działań na rzecz ochrony przyrody, a zwłaszcza bioróżnorodności, klimatu oraz ograniczenia zanieczyszczeń, zużycia zasobów i degradacji środowiska.
4. Zwracamy uwagę na konieczność racjonalizacji systemów transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy szczególną rolę kolei w poprawie sytuacji transportu krajowego i międzynarodowego.
5. Integracja polityk sektorowych stanowi kluczowy element realizacji ekorozwoju. W szczególności dotyczy to polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki transportowej. Ochrona gospodarstw rodzinnych podstawą polityki rolnej państwa.
6. Zrównoważony rozwój wymaga postępu i dbałości o rzetelne badania naukowe i ich wdrożenie.
7. Wobec zagrożenia bioróżnorodności oraz braku wiedzy na temat skutków zdrowotnych żywności modyfikowanej genetycznie, kierując się zasadą przezorności, opowiadamy się przeciwko stosowaniu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w produkcji rolnej i hodowli.
8. Wspieranie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju otwiera m.in. możliwości innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
9. Dostrzegamy konieczność ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
10. Świadomość jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych i kulturowych przed ich degradacją. Pobudzenie wrażliwości społecznej i edukacja w tym względzie to naczelne zadanie państwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe.
11. Polska w sprzeczności z prawem traktuje swoje przestrzenne zasoby lądowe i morskie. Nasz kraj nie kończy się na plaży. Zasoby morskie to około 15% dodatkowej powierzchni – morska strefa wyłączności ekonomicznej jest niczyja, bo podlega kilku resortom. Planowanie przestrzenne jako podstawowy instrument realizacji ekorozwoju nie może być podporządkowane wyłącznie działalności dla zysku. Postulujemy poszerzenie kompetencji Ministerstwa Środowiska o przestrzeń morską wraz z jej zasobami oraz opracowanie morskiej gospodarki przestrzennej.
12. nienaruszalność praw narodu do surowców ziemi i resortów strategicznych: łączność, surowce kopalne, przemysł ciężki, stoczniowy, zbrojeniowy, energetyka, kopalnie, huty.


PRAWO MNIEJSZOŚCI
1. Każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. Wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, rasę, wiek czy pozycję socjalną. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy za konieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych i religijnych.
2. Każdy i każda z nas ma prawo do własnych wyborów życiowych, o ile nie krzywdzi tym innych. Nie uznajemy prawa par homoseksualnych do związków rejestrowanych. System edukacji powinien być wolny od dyskryminacji ze względu na orientację kulturową i światopoglądową. Nauka dostępna dla każdego obywatela.
3. Uważamy za konieczne zrównanie szans środowisk społecznie dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów oraz osób starszych i osób wykluczonych.

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
1. Polityka międzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlatego uważamy, że podstawę jej realizacji powinno stanowić poszanowanie praw człowieka, solidarność, tolerancja, samostanowienie, poszanowanie życia i godności ludzkiej a także zasada poszanowania prawa i umów międzynarodowych.
2. Opowiadamy się za kompleksowym podejściem do współpracy międzynarodowej z europejskim ruchem Zielonych, ze szczególnym naciskiem na kryteria integracji, samoograniczenia i współpracy multibilateralnej.
3. Kwestie imigracji należy rozwiązywać w pierwszym rzędzie poprzez zapewnianie godnego życia każdej osobie w jej własnym kraju, a w przypadku konieczności opuszczenia ojczyzny, emigrantom należy zapewnić prawa obywatelskie i prawo azylu z prawem do pracy i mieszkania.
4. Unia Europejska stanowi przestrzeń dla wyznawanych przez nas wartości. Zieloni RP będą aktywnie uczestniczą w tworzeniu polityki wspólnot europejskich.
5. Unia Europejska oparta na solidarności i współpracy krajów członkowskich stanowi jedną z sił równoważących negatywne aspekty postępującej globalizacji opartej na hegemonii mocarstw. Wchodzimy do Unii po to, żeby ją zmienić i żeby uzyskać wpływ na kształt i warunki życia w przyszłej wspólnej Europie. Naszym wkładem jest wola dalszej poprawy stosunków bilateralnych między Polską i innymi państwami.
6. Widzimy szczególną rolę gospodarczego i intelektualnego potencjału polskiej emigracji w procesie rozwoju gospodarczego Polski, naszej myśli naukowej i promocji naszej kultury.
7. Dostrzegamy kluczową rolę Polski jako nowego członka Unii Europejskiej w relacjach tej ostatniej z krajami leżącymi na wschód od Polski, a w szczególności z Ukrainą i Białorusią.
8. Aby zapewnić rzeczywisty zrównoważony rozwój Europy konieczna jest reforma niektórych polityk Unii Europejskiej, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej i polityki transportowej.
9. Unię Europejską uważamy za związek gospodarczy państw ją tworzących z zachowaniem własnej niepodległości terytorialnej i politycznej.
10. Uznajemy zasadność przynależności Polski do paktu obronnego NATO na warunkach partnerskich.
11. Uznajemy konieczność utrzymywania własnych sił zbrojnych zdolnych do obrony granic.
12. Kadra zawodowa podstawą sił zbrojnych. Kadra z poboru jako jednostki pomocnicze.
13. Suwerenność i nienaruszalność granic lądowych, morskich i powietrznych podstawą Polskiej Racji Stanu.
14. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny za całokształt polityki zagranicznej i międzynarodowej.

Założenia polityki Zielonych RP
Cele naszej polityki to:
Ekologia – opieramy swoją politykę na ciągłym partnerstwie człowieka z przyrodą, zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Decyzje gospodarcze powinny być poprzedzone analizą kosztów społecznych i ekologicznych.
Demokracja – oznacza dla nas szukanie formy współpracy i współżycia przy zachowaniu wzajemnej tożsamości i odrębności. Jesteśmy przeciwni stosowaniu przemocy i opowiadamy się za przestrzeganiem ekologicznego postulatu różnorodności.
Pokojowe – szukanie form współżycia dającego ludziom poczucie bezpieczeństwa i wyeliminowania z naszego życia wzorów przemocy, agresji i stereotypu wroga z własnej świadomości. Będziemy stać na straży praworządnego państwa.

Za najważniejsze tezy naszego programu uważamy:

• Zrównoważony rozwój jako podstawę wzrostu siły Państwa, gospodarki, kultury oraz poziomu życia i bytu społeczeństwa polskiego.
• Profilaktykę zdrowotną jako zasadę. Restrukturyzację służby zdrowia w kierunku zwiększenia efektywności, nakładów finansowych, unowocześnienia aparatury i opieki oraz samofinansowania samodzielnych struktur służby zdrowia.
• Rozwój prac naukowo – badawczych w kierunku opracowania, wykorzystania technologii: tanich, bezodpadowych, energooszczędnych, przyjaznych ludziom i środowisku.
• Współpracę organizacji ekologicznych i tworzenie założeń polityki ekologicznej oraz podwyższanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wdrażanie teorii franciszkańskiej w ochronie przyrody.
• Przestrzeganie konstytucyjne zagwarantowanego prawa do życia ludzi i zwierząt w czystym i przyjaznym dla zdrowia środowisku poprzez odpowiednią przebudowę systemu ochrony środowiska.
• Korzystanie w maksymalnym stopniu z odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zdrowotnych w dużych miastach.
• Powołanie współpracującej z Prezydentem Państwa i NIK-iem Najwyższej, działającej społecznie, Izby Ekologicznej w celu zapobiegania zagrożeniom środowiska.
• Unowocześnienie systemu rentowego i emerytalnego, przez obniżenie wieku: mężczyźni – 62 lata, kobiety – 60 lat.
• Unowocześnienie szkolnictwa wszystkich szczebli z prawem do bezpłatnej nauki.
• Unowocześnienie polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego, w kierunku zwiększenia jego konkurencyjności w stosunku do rolnictwa Państw Unii Europejskiej.
• Stworzenie warunków każdej rodzinie do pozyskania własnego mieszkania poprzez wprowadzenie nisko oprocentowanych kredytów hipotecznych oraz preferencyjnych warunków finansowania budownictwa.
• Unowocześnienie polskiego wojska poprzez dostosowanie do standardów zachodnich.
• Wzmocnienie roli policji państwowej w przeciwdziałaniu aktom terroryzmu ze strony przestępczych grup zorganizowanych poprzez przeznaczenie na jej działalność zwiększonych środków i zwiększenie stanu osobowego i technicznego.
• Wzmocnienie roli władz samorządowych poprzez zwiększenie odpisu z podatków pozostających do dyspozycji samorządów.

I KONGRES PARTII ZIELONYCH RP
 


© Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej - 2017